Pólvora - Federació Moros i Cristians d´Oliva

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Descarges

arxiu per a descargar:  REGLAMENT INTERN
arxiu per a descargar:  RD 230 / 1998
arxiu per a descargar:  
RD 119 / 2005
arxiu per a descargar:  Història i legislació d'arcabusseria: últims passos realitzats

Història i legislació d'arcabusseria: últims passos realitzats.Història i legislació últims passos realitzats.

Si partimque l'arcabusseria és un dels elements més importants dins de les festes de moros i cristians; i que històricament és una de les primeres referències que es fan a les nostres festes desenvolupament d'aquelles soldadesques que feien salves als seus

Crecdes d'este punt de vistaany estem perdent un poc de la nostra història, perquècada any la nostra arcabusseria troba més traves i dificultats;este punt no és nou perquèen l'antiguitat també els nostres avantpassats van trobar problema per a realitzar estes salves als seuspatrons. EnFelipe V prohibiautilització de pólvora per aposteriormentIIIper RO de 28 de setembrela fàbrica, venda i úsde focs i que no es pot tirar o disparar arcabús o escopeta, carregats amb munició o sense ella, encara que siga pólvora sola dins dels pobles" les sancions eren molt dures arribant aquatre anys de presó en un delsÀfrica"veiem unexemplar.

Perquèbé esta prohibició va serun durrevés a les salves i a l'arcabusseria però la voluntat dels pobles i la seua tradicióvan sera poc a poc i poble a poble aconseguint autorització per a tornar a realitzarseues salves d'arcabusseria; com molt bé està documentat en gran quantitat de treballs realitzats per nombrosos historiadors.

Passemaixí molts anys fins que en el RD de 24 de juliol de 1981reglament d'armes com Carles III prohibix la realització salves en via públicai latinençad'arcabussos i trabucs de salves; i que com es pot imaginar no es va complir perquè teòricament van desaparéixer les salves tradicionals.

Després de diverses suspensions i pegats per mitjà de RD de 9 de març de 1983 apareix una modificació exclusiva emparant els arcabussos i trabucs de salves que deia textualment respecte a laóús " Excepte en cas de festejos tradicionalsels quals amb l'autorització prèvia del govern civil es podran usar en llocs públics únicament amb pólvora" una clara al·locució als nostres arcabussos i trabucs de salves.

Passemaixí uns anys de relativa tranquil·litat però de nouRD de 29 de gener de 1993 torna a la càrrega amb el tema; perquèapareix un nou reglament d'armes amb més articles i que considera aels arcabussos com a armes d'avantcàrregaindica que necessiten guia de pertinença i llicència iCarles III tornen a posar quantitat de traves a les salves tradicionals tant és així que la delegació del govern en la Comunitat Valenciana dicta unes instruccions sobre l'autorització de l'ús de lesd'avantcàrrega en les festes tradicionals firmades el 8 de març de 1999publicades en el butlletí oficial de la província el 13 d'abril1999 queexplicar i matisar els continguts d'esta llei d'armes i també del reglament d'explosius suavitzant-hointentar aclarir-homàxim possible i continuar permetent les salves d'arcabusseria.

En resum a més d'analitzarimportància de les salves en les festes tradicionals i com estan d'arrelades en la població intentareglament per a permetre l'arcabusseria.és important que indica és:

L'arcabús necessita certificat oficial del banc de provesde l'arcabús o trabuc o si no hi hade fabricant o armer autoritzatel bonde l'arcabúsa realitzar salves amb una validesa de dos anys.a usar el trabuc o arcabús de salves necessitamèdic d'aptituddocumentque necessite este certificatsemblant per a la seua expedició comés el permís de conduir.el cas de festejos tradicionals es podran fer úsd’estos arcabussos i trabucs en la via pública nomésamb pólvora "salves" amb permís del govern civil.
termini anterior al tir:
S'ha de realitzar una relació dels participants i els seus DNI.de fer una relació de l'itinerari urbàes realitzaran les salves d'arcabusseria.necessita un Informe de l'ajuntament sobre la realització detasques de neteja de l'itinerari i col·locació d'elements per a inertitzarla pólvora al final del mateix.
Còpiad'assegurança de responsabilitat civil i compromís de comptar amb mitjans sanitaris necessaris que garantisquen una atenció immediata en cas d'accident. (Ambulància i equipmèdic)
Per a complir la llei d'explosius aclarix:
Per a la càrrega de la pólvora s'utilitzaren els depòsits coneguts com a cantimploresó del govern civil arreplegarà les condicions del transport, distribució i emmagatzemament de la pólvora. La distribució es farà sempre en presència de la guàrdia civil.
Esta resolució que es publica en els butlletins oficials de les tres províncies de la comunitat valenciana entra en vigor el mateix dia de la seua publicaciópatix les prorrogues següents:
El 13 de març2000prorroga fins al 30 d'abril del 2001
El 25 d'abril del 2001 es prorroga fins al 30 abril 2002
El 10 maig del 2002prorroga fins aabril del 2003
El 23 abril del 2003 es prorroga fins al 30 abril del 2004
El 6 d'abril del 2004 es prorroga fins al 30 d'abril del 2005
El 6 d'abril del 2005 es prorroga fins al 30 d'abril del 2006
El 6 d'abril del 2006 es prorrogaal 30 abril del 2007
El 21 d'abril del 2008 es prorrogafins al 30 d'abril del 2009part del delegat del govern a la Comunitat Valenciana.
Com veiem són intents de la nostra comunitat per a regular esta norma de totes maneres hem d'intentar per tots els mitjans que com els nostres iaios aconseguir que la llei regule les nostres salves de festejos tradicionals i no sols la llei d'armes regulant l'arcabús fester o de salves i la seua utilització en la via publicaó a més el reglament d'explosius:Decret 230/199812 de març del 98 perquènomésen el seu capítol V d'emmagatzemaments especials en el seu articule 189 indica textualment “ es permet per a la càrrega o recarrega de cartutxeria per particularsemmagatzemat fins aquilo de pólvora; Cent unitats de bainaamb pistons i cent pistons”i devia ser imprescindible augmentar en este mateix article una referència a les nostres festes tradicionals per adisposar de la pólvora negra necessària per a realitzar el tir com es realitza des de fa molts anys prenent totes les mesures de seguretat i experiència adquirida. També deviainteressant homologar el recipient o cantimploraal trasllat de la pólvora negra.

Queda este important repte per aconseguir i com es diu sempre la unió fa la força. Des d’este punt de vista s'estan realitzant davall el meu punt de vista importants avanços perquègràcies a alguns polítics d'esta zona; S'han establit contactes per part de la UNDEF amb la Comissió interministerial d'armes i explosius quevan suggerir la possibilitat de la catalogació dels arcabussos festers o de salves en armes detonadesIndicant que devia ser interessant una visita al banc de provesd'EibarDesprés d'una visita al director del banc de provesper part de la UNDEF ens comentà que este tema podia ser viable i que devia ser necessari entregar un prototip. La UNDEF es va posar en contacte amb un armer que havia realitzat un prototip per a lesutilitzades en els alardos; Estant classificadesa armes detonants i és suggerit per part de la UNDEF un arcabús o trabuc fester per a salves i el seu necessari estudi tècnic que realitze l’armer. Este estudi i tal prototip van serposteriorment entregat al banc oficial d'armes d'Eibarva fer les seues provesi confirme com a tal arcabús de salves o detonant; Amb dites característiques o semblants com a arma detonant no susceptible de ser utilitzada com a arma de foc; és només utilitzable amb pólvora negra per a fer salves.

Després d'este estudi ió per part del banc oficial de proveses lliura el dictamen del banc oficial de proves; el prototip i l'estudi del fabricant a la comissió interministerial d'armes i explosius per a la seua resolució finalresolució és la que en  diez propers ha vist la llum. Com he intentat reflectir un fet important passarà.

Queda encaratreballper fer d'una banda provarestos prototips en les nostres festes que és el millor camp de batalla; per a veure la seua seguretat i que complisquen amb les nostres expectatives.
Si estes provessón positives, caldrà estudiarpassos a seguir per a aplicar de la manera més fàcil; econòmica i ràpidacaracterísticanostres actuals arcabussos; amb ell el mínim paperam possible i assegurant-nos que tots els capslegals queden resolts.

Caldrà intentar de totes maneres que la llei d'armes regule estos nous elements festers i els nostres tradicionals festejos de salves en les vies públiques en els festejos tradicionals.

Bibliografia :

Pólvores i explosius Carlos Bañusi Comes
Manual d'ocupació d'explosius UEE.
Les pólvores i les seues aplicacionstoms Manfred Montfort Soler.
PirologiaBlanco García.
Articles diversos d'Arcabusseria i comentaris amb diversos armers.
BOEButlletí Oficial Estat.
BOPA.í Oficial Província d'Alacant.
DOGVDiari Oficial Generalitat Valenciana.


LA PÓLVORA NEGRA I L'ARCABUSSERIA EN LES FESTES DE MMiCCLA PÓLVORA NEGRA I L'ARCABUSSERIA EN LES FESTES DE MMiCC


La invenció de la pólvora se li atribuïx als xinesos i després va passar a Àsia central i als àrabs.

Però les primeres notícies escrites que es tenen daten de Constantinoble en el 688 no es poden considerar pólvora en el sentit realde la paraula eren composicions mixtes incendiàries compostes de sofre, carbó i resines; se li anomenavenfocs grecs.

En, 1215 ja apareix verdaderament la pólvora negra amb la seua composició en 2 llibres diferents, i en 1300 ja hi ha un llibre que tracta nomésde pólvora; posteriorment se va anar desenvolupant durant 900 anys, i en tots estos segles de desenvolupament fonamental de la humanitat; la composició de la pólvora negra pràcticament no va patir variacions; no per no tindre intents sinó perquè la major part de les variacions acabaven en fracàs;

S'arriba a la conclusió que la pólvora negra era immillorable; si que es va desenvolupar tota la tecnologia de cada moment aplicada a la fabricació i comercialització de la pólvora.
En la fabricació de la pólvora és una de les indústries on es pot estudiar tots els avanços tècnics; s'utilitza la força de sang, les forces de les aigües, la força dels vents, la força del vapor i per últim l'electricitat.

La voladura més important que es coneix de pólvora negra es realitza en 1902 en la preparació de la galeria necessària, durant set mesos s'utilitzen 3500 quilos de pólvora i es van arrancar 50.000 tones de roca ambrendiment de 14.286 quilos de roca per quilo de pólvoramolt bon rendiment.

Però va sercom en tot, la guerra, amb la necessitat major força en els projectils per a trencar els blindatges; que comencen a aparéixer en 1860ça a la pólvora negra. Per mitjà de la química i dels explosius.

La pólvora negra que en realitat és una mescla, dóna pas als explosius químics, cal dir que les fabriques d'explosius quasi sempre escomençar en instal·lacions on ja existien fabriques de pólvora negra i algunes d'estes antigues instal·lacions encara estan en peu; laqual cosademostra que estes instal·lacions estaven vertaderament ben calculades i moltes d'elles no van patir accidents d'importància durant tota la seua vida útil.passema detallarcomponents de la pólvora i la seua funció, com he dit la pólvora no és un element explosiu en si, sinó una mescla de tres components que molt ben combinats donen característiques explosives, el primer component és el sofre que dóna un baix punt d'inflamació a la pólvora, a més aglutina els altres elementsels protegix de la humitat així com regula la velocitat de combustió.

El segon component és l’oxidant, l'element que aporta l’oxigen; el nitrat potàssic o salnitre, quan més salnitre té; més potent és la pólvora.

Quan es crema el salnitre produïx fums quelcomtòxics d'olor característica.
El tercer component és el combustible; el carbó que aporta el color característic a la pólvora negra, depenent del tipus de carbó, s'obté diferents tipus de pólvores; tant per la procedència de la fusta del carbó com pel seu procés deó o carbonització.

I una vegada coneguts els seus components, caldrà el pas per a explicar per damunt les fases de la seua fabricació tradicionalla duració d'estes fases.
Primer es fan unes mescles de dos components en uns bombos amb boles de bronze per a fer millor la unió, s'ajunten d'una banda salnitre i carbó durant 5 hores i per una altra sofre i carbó durant 10 hores, s’anomenen mescles binàries.

Estes mescles binàries passen després a un altre bombo més gran amb boles de fusta noble durant 5 hores més, és la mescla ternària.
La pasta resultant s'humiteja lleument i es col·loca a uns queixalsgrans de 2000 kg de pes que acaben de compactar esta mescla que verdaderament ja és pólvora, està en estos queixalsunes 3 hores.

El resultat dels queixals, anomenatgalletes de queixals, passaper uns cilindres amb uns ixents que trossegen estes galletes i formen els diferents grans de pólvora, este granulat tarda uns 10 minuts.

Als grans resultants li'ls dóna un tractament final per a tindre tota la superfície homogènia, es realitza també en bombos circulars durant 7 hores i se'ls flamapavonat.
Als grans resultants després del pavonat se li lleva la pols solta o polvorí que és molt perillós pel seu baix punt d'inflamació i es classifica i empaqueta segons la seua grossor per a la seua utilització.

Hi ha una classificació normalitzada per númerobaix normes UNE. Però hi ha fabricants amb classificació pròpia, com és la Unió Espanyola d'Explosius que utilitza una classificació denominada de la f, són les més fines les de 4f i la més grossales de 2 f. Tenint una classificada per a arcabús que indica el mateix fabricant que està indicada per a armes d'avantcàrrega, quan no es requerixen característiques balístiques determinades; clarament està indicant el fabricant, arcabussos i trabucs de salves.

Tenim ara la pregunta més important que es fa unquan realitzarà els tirs de salves? Quina quantitat de pólvora és la ideal per a un determinat arcabús? Com he intentat explicar en els plantejaments anteriors són moltíssims els factors que influïxen en una pólvora? Composició, fabricació, emmagatzenament; si tots els factors anteriors són idèntics i l'arcabús és propi els festershan de fer el tir, solen conéixer la quantitat de pólvora que necessita, seguint els consells del fabricant de l'arcabús o de l'armer que necessàriament el manté

Si per qualsevol causa no es coneix la quantitat, el mètode empíric és començar introduint una xicoteta quantitat de pólvora negra i anar augmentant a poc a poca la dosi, la xicoteta quantitat que indique deu ser una càrrega de mesura de cantimplora ajustada al mínim que serien uns 10 grams; i l'augment deu ser variant la seua regulació que serien augmentant aproximadamenta 6 grams més. Normalment la majoria dels arcabussos i trabucs del mercat amb esta quantitat funcionen bé, tota la pólvora de més que s'introduïx la tira en forma de fogonada o pitjor encara la tira sense cremar i cau a terra amb el posterior perill per la possibilitat d'inflamació accidental.

EMMAGATZENAMENT I SEGURETAT EN LA PÓLVORA NEGRA.

La pólvora és altament inflamable per sensibilitat al xoc, fregamenti espurnes, s'inflama a temperatura superior als 300 CºSi l'hem d'emmagatzemar serà el mínim temps possible sempre en mínima quantitat; en el recipient del fabricant; en un lloc seci sense corrents d'aire, allunyada d'instal·lacions elèctriques i superfícies calentes o parets; lluny d'elements combustibles però sobretot lluny de l'abast dels xiquets. Quan la portem damunt no s’ha de fumar; no s’han d’utilitzar substàncies o elements que poden disminuir els nostres reflexos;i s’ha d’intentar no entrar en establiments públics ni passar per aglomeracions de personal.

DESTRUCCIÓ DE LA PÓLVORA NEGRA.

La millor forma de destruir les restes de pólvora negra és la seua dissolució en un recipient amb gran quantitat d'aigua sempre que la quantitat del volum d'aigua siga molt major del volum de pólvora a destruir; l'aigua desplaça al nitrat potàssic de la mescla i la convertix en una mescla inerta.

HISTÒRIA I LEGISLACIÓ D'ARCABUSSERIA.

Si partimque l'arcabusseria és un dels elements més importants dins de les festes de moros i cristians; i que històricament és una de les primeres referències que es fan a les nostres festes desenvolupament d'aquelles soldadesques que feien salves els seus

Crecdes d'este punt de vistaany estem perdent un poc de la nostra història, perquècada any la nostra arcabusseria troba més traves i dificultats;este punt no és nou perquèen l'antiguitat també els nostres avantpassats van trobar problema per a realitzar estes salves als seuspatrons. EnFelipe V prohibiautilització de pólvora per aposteriormentIIIper RO de 28 de setembrela fàbrica, venda i úsde focs i que no es pot tirar o disparar arcabús o escopeta, carregats amb munició o sense ella, encara que siga pólvora sola dins dels pobles"sancions eren molt dures arribant a" quatre anys de presó en un delsÀfrica"veiem unexemplar.

prohibició va serun durrevés a les salves i a l'arcabusseria però la voluntat dels pobles i la seua tradicióvan sera poc a poc, i poble a poble van aconseguir autorització per a tornar a realitzarseues salves d'arcabusseria; com molt bé està documentat en gran quantitat de treballs realitzats per nombrosos historiadors.

 Passemaixí molts anys fins que en el RD de 24 de juliol de 1981reglament d'armes com Carles III prohibix la realitzaciósalves en via pública i latinençad'arcabussos i trabucs de salves.

I que com es pot imaginar no es va complir perquè en cap poble teòricament van desaparéixer les salves tradicionals.
Després de diverses suspensions i pegats per mitjà de RD de 9 de març de 1983 apareix una modificació exclusiva emparant els arcabussos i trabucs de salves que deia textualment respecte a laóús " Excepte en cas de festejos tradicionalsels quals amb l'autorització prèvia del govern civil es podran usar en llocs públics únicament amb pólvora" una clara al·locució als nostres arcabussos i trabucs de salves.

Passemaixí uns anys de relativa tranquil·litat però de nouRD de 29 de gener de 1993 torna a la càrrega amb el tema; perquèapareix un nou reglament d'armes amb més articles i que considera aels arcabussos com a armes d'avantcàrregaindica que necessiten guia de pertinença i llicència iCarles III tornen a posar quantitat de traves a les salves tradicionals;

Tant és així que la delegació del govern a la Comunitat Valenciana dicta unes instruccions sobre l'autorització de l'ús de lesd'avantcàrrega en les festes tradicionals firmades el 8 de març de 1999publicades en el butlletí oficial de la província el 13 d'abril1999 queexplicar i matisar els continguts d'esta llei d'armes i també del reglament d'explosius suavitzant-hointentant aclarir-ho, ambmàxim possible i continuar permetent les salves d'arcabusseria.

Esta resolució que es publica en els butlletins oficials de les tres províncies de la Comunitat Valenciana entra en vigor el mateix dia de la seua publicaciópatix les prorrogues següents:
El 13 de març2000prorroga fins al 30del 2001
El 25 d'abril del 2001 es prorroga fins al 30 abril 2002
El 10 maig del 2002prorroga fins aabril del 2003
El 23 abril del 2003 es prorroga fins al 30 abril del 2004
El 6 d'abril del 2004 es prorroga fins al 30 d'abril del 2005
El 6 d'abril del 2005 es prorroga fins al 30 d'abril del 2006
El 6 d'abril del 2006 es prorrogaal 30 abril del 2007
El 3 de maig del 2007 es prorroga fins al 30 d'abril del 2008
El 21 d'abril del 2008 es prorroga fins al 30 d'abril del 2009per part del delegat del govern a la Comunitat Valenciana.

Com veiem són intents de la nostra comunitat per a regular esta norma, de totes maneres hem d'intentar per tots els mitjans com els nostres iaios per aconseguir que la llei regule les nostres salves de festejos tradicionals i no sols la llei d'armes regulant l'arcabús fester o de salves i la seua utilització en la via publicaó a més el reglament d'explosius:Decret 230/199812 de març del 98 perquènomésen el seu capítol V d'emmagatzemaments especials en el seu article 189 indica textualment “Es permet per a la càrrega o recarrega de cartutxeria per particularsemmagatzemat fins aquilo de pólvora, cent unitats de bainaamb pistons i cent pistons”i devia ser imprescindible augmentar en este mateix article una referència a les nostres festes tradicionals per adisposar de la pólvora negra necessària per a realitzar el tir com es realitza des de fa molts anys prenent totes les mesures de seguretat i experiència adquirida.
També deviainteressant homologar el recipient o cantimploraal trasllat de la pólvora negra.
Queda este important repte per aconseguir i com es diu sempre la unió fa la força.

CONCLUSIONS DE LA PÓLVORA NEGRA I L'ARCABUSSERIA.

La pólvora negra com he intentat explicar és un dels elements més coneguts des de l'antiguitat i ha demostrat que és un element molt estable però que li afectenmolts paràmetres i circumstàncies, hem de tindreperò mai por; i devem complir unes normes fonamentals de seguretat per al seu emmagatzenament i utilització. Estes normes han de ser tant de previsió perquè no es produïsca l'accident com de protecció per a intentar disminuir els danys si este desgràciadament es produïx.
Dins de la previsió:
Emmagatzemar la mínima quantitat de pólvora el mínim temps possible sempre dins del recipient del fabricant; En lloc seci sense corrents d'aire. Lluny d'instal·lacions elèctriques; parets i elements combustibles però sobretot mantenint-ho lluny de l'abast dels xiquets.
Mantindre sempre distànciesmínimes de seguretat en el tir sobretot si es carrega i es dispara al mateix temps.quantitat mínima necessària de pólvora per a no tirar pólvora sense cremar al sòl.s’ha de fumar i cal indicar la prohibició de fer-hoen les zones del tir.s’han d’utilitzar substàncies que puguen disminuir els nostres reflexos i descansar les hores necessàries abans del tir per a estar en perfecte estat.s’ha d’entrar en establiments públics ni aglomeracionsreunions de personal quan portemólvora.

Dins de les mesures de protección, deu ser convenient:

Utilitzar ulleres de seguretat per a evitar danys oculars per restes de pistons;de protecció per a les oïdes;guants de pell per a protegir les mans de cremada i restade pistons(tallselements mecànics a alta temperaturatall); i els dits pel retrocés del gallet(danymecànic per retrocés del gallet aalta velocitat).el cap preferentmentde gorro o caputxa perquè no s'emmagatzeme pólvora en el pèli la robacontacte amb la pell,  intentar que no siga de teixits sintètics sinó molt millorcotó.sobretot estar sempre mentalitzat que tenim en les nostres mans un producte que com he indicat anteriorment li hem de tindre molt de respecte.Bibliografia :
Pólvores i explosius Carlos Bañusi Comes
Manual d'ocupació d'explosius UEE.
Les pólvores i les seues aplicacionstoms Manfred Montfort Soler.
PirologiaBlanco García
Articles diversos d'arcabusseria i comentaris amb diversos armers.
BOEButlletí Oficial Estat.
BOPAí Oficial Província d'Alacant
DOGVDiari Oficial Generalitat Valenciana


AVALUACIÓ DE RISCOS EN L'ARCABUSSERIA.


Laólvora, i per descomptat arcabús de salves i la tradició de molts anys d'arcabusseria transmesa de pares a fills.S’ha comentat que el més important sónbons costums i bon fer,el temps ha demostrat com eficaços; però el que també és important, és saber aplicar els estudis actuals que la ciència i la tecnologia ens oferixen ende protecció personal.

Una de les parts de la ciència que més s’està desenvolupantels nostres dies sobretot per a la indústria és l'estudi i protecció dels riscos de les activitats. Fruits  d'estos estudis és l'aparició d'elements de protecció cada vegada més eficaços i qued'este punt de vista podem fer un estudi dels mitjans deó que utilitzemi estudiar els que tenim en el mercat i quin és el millor per a la nostra activitat, en este cas l'arcabusseria.

Estos mitjansprotecció sóna intentar disminuir els danys deaccidents que es poden produir en laó de l'activitat sobre les personesper a reduir els possibles danys que es poden produir en el normal exercici de l'activitat.

En açò els nostres avantpassatsé ens tiren una mà perquè, també es protegien amb els mitjans que aleshores coneixien, però que per sort ara pel nostre desenvolupament industrialmolt més avançats.

En primer lloc hem de veure els possibles problemes que podem trobar i buscar per a cada problema la solució més idònia en cada cas en els nostres dies.


Problemes en les oïdes:
Per l'alt nivell sonor de les salves d'arcabusseria i no sols per l'alt nivell sinó, pel tipus de duració del so que es denomina impulsiu; perquèaconseguixeste alten un curt instant de temps ( perquè lesnostres oïdestenen protecció per a sons d'alt nivell però tenen el problema que esta protecció tarda un temps d'activacióel que dura el tir i per tant no és efectiva) per eixe motiu hem de protegir les nostres oïdesFins fa poc esta protecció es fa amb taps fets manualment amb cotó en branca i alguns arcabussers encara els utilitzen;es fabriquen nombrosos tipus d'elements protectors de les oïdesque estani provats per a la seua utilització.homologacióque complix una norma i ens asseguren amb això unes determinades característiques de protecció.
La norma que complixen els taps de les oïdesa Europa és la EN 352-2en l'embolcall dels taps sol vindre el nivell de protecció en valor SNR( ÍNDEX GLOBAL D'ATENUACIÓ. La unitat de mesura que s'utilitza per a mesurar el nivell sonordenominai s'indica amb dB,exemple, un tap que indicael seu embolcall EN 352-2SNR31 dBindica que complix la norma europea de taps de proteccióa les oïdesé un índex global d'atenuació de 31 dB

Com més alt és este índex, més protegix el tap. També solen tindre el marcat CE·licitat per la directiva dels equips de protecció individual. Hi ha altres tipustaps deó de les oïdesmés complexes i per tant, més cars. Són taps autorregulablesque detecten el nivell alt de so i es regulen automàticament amb una velocitat de forma que no produïxen dany; a baix nivell sonor sentimigual que sense taps, però si augmenta el nivell sonor el tap atenua eixe nivell alt de so;en el tir de precisió per exemple.

També hi ha molts tipus diferents de cascos antisorolls però té l'inconvenient que a causa de la seua grandària resulten més incòmodes i antiestètics perquèprotegixen no solsoïda, sinó que són exteriors i es col·loquen protegint tota la superfície deorelles per la qual cosa són més grans i visibles per a una protecció semblant.


Problemes en els ulls:
Pot ser també un problema molt important les restes del pistó quan el gallet ho xafacontra la ximenera en ser també afectat pels gasos produïts en la recàmera de l'arcabús de salves; pot ser que en algun cas determinat eixes restes del pistó metàl·licamb els gasos a alta temperatura boten i no queden atrapats en el protector de la ximenera ipuguen arribar a afectar amb tan mala sort que puguen danyar un ull; per desgràcia este fet ha passat ja en alguna ocasió; hem de protegir els nostres ulls amb elements eficaços davant de xicotetes partícules;restade pólvorapartículesàl·liques (restade pistó) a alta temperatura i velocitat per a estes característiques la millor protecció són les ulleres panoràmiques amb patillescomplixen les normesEN 166avantatges d'este tipus d'ulleres són el seu poc pes i que si tens lents correctores les pot portar perfectament damunt de les ulleres graduades i protegixen tota la zona dels ulls fent molt difícil que entre algunaícula i estan preparades per a parar partícules a alta velocitat i alta temperatura.

De totes maneres si no tenim este tipus d'ulleres de proteccióés millor portar algun tipus d'estropella que no portar resdavant de possibles danys oculars.


Danys en mans i dits:
Les mans i els dits són també dos parts importants que poden resultar amb danys durant l'activitat normal de la realització de l'arcabusseria, els perills més importants que podem trobar és perilltèrmic per alta temperatura de partícules del pistó que puguen apegaren la nostra mà, creant també un problema mecànic per la seua velocitat( cremades i tallsprofunds), i també problemes mecànics de colpeig del gallet en els dits per retrocés d'este pels gasos que pogueren eixir de la ximenera( colps forts en dit per retrocés gallet. Són derisc tèrmicànic, hem d’adquirir guants amb estes dos característiques.
En algunes ocasions per a poder tindre tacte en elsper a agafar elses van poder utilitzar mitenes sempre que no es tinga problemes de retrocés de gallet. De totes maneres hi ha guants de pell que complixen bé les característiques necessàries i també tenen tacte per a poder agafar els pistons.

Quan diem protecció tèrmica no estem pensat mai a agafar l'arcabús pel canons en el moment del tir perquèsi és així podem tindre un problema important;el canó per desgràciaguant, per molt fort que siga no pot protegir-nos totalment;que disparem una salva hem d’agafar-lo per la fusta i mai pel canó.

La norma europea que empara els guantsés la EN 388 que empara guants amb riscos mecànicsla EN 420 que empara requisits generals de guants de protecciónormalment el guant o indicacions de l'embolcall indiquen amb dibuixos les característiques de protecció d’este element.

Protecció del cap
La protecció més eficaç del cap és més bé no deixar que s'acumulepólvora pel pèl per un possible problema d'inflamació que podria presentar la pólvora, la millor protecció és portar el pèlprotegit per un fes o mocador per a evitarseua acumulació.

Restadel cos
Per a la resta del cos s'ha d'intentar que la roba sobretot la que està en contacte amb la pell siga de cotó per a evitar cremades en el cas d'accident perquèla roba de cotó produïx moltes menors cremades en la pell que qualsevol altre tipus de teixit. També en este cas hem de fer cas a l'experiència delsèrcits que els seus arcabussers per seguretat moltes vegades portaven pitets de pell per a protecció davant de la roba que és un excel·lent escut tèrmic en cas d'accident.

He intentat amb este xicotet estudi fer nomésunes xicotetes referències ai sistemes de protecció personals'utilitzen en la indústria i que crecque és interessant aplicar a l'arcabusseria perquè augmenten la seguretat i la protecció de l'arcabusser però com he comentat dins d'este xicotet estudi el més important és continuar utilitzant tota l'experiència i bon saber que hem adquirit pels molts anys de saber fer dels nostres antecessors arcabussers. Servisca este xicotet estudi per a un record de tots ells.

Pólvora negraarcabusseria: conclusions.
La pólvora negra com he intentat explicar és un dels elements mes coneguts des de l'antiguitat i ha demostrat que és un element molt estable però que li afectenmolts paràmetres i circumstàncies, quehem de tindreperò mai por i hem de complir unes normes fonamentals de seguretat per al seu emmagatzenament i utilització d’estes normes han de ser tant de previsió, perquè no es produïsca l'accident, com de protecció per a intentar disminuir els danys si este desgràciadament es produïx.
Dins de la previsió
·d’emmagatzemar la mínima quantitat de pólvora el mínim temps possible sempre dins del recipient del fabricant; en lloc secsi sense corrents d'aire. Lluny d'instal·lacions elèctriques; parets i elements combustibles però sobretot mantenint lluny de l'abast dels xiquets.
·sempre distànciesmínimes de seguretat en el tir sobretot si es carrega i es dispara al mateix temps.
·la quantitat mínima necessària de pólvora per a no tirar pólvora sense cremar al sòl.
·s’ha de fumar i s’ha d’indicar la prohibició de fer-hoen les zones del tir.
·’han d’utilitzar substàncies que puguen disminuir els nostres reflexos i descansar les hores necessàries abans del tir per a estar en perfecte estat.
·s’ha d’entrar en establiments públics ni aglomeracionsreunions de personal quan portemólvora.
Dins de les mesures de protección, hem de fer:
·ulleres de seguretat per a evitar danys oculars per restes de pistons;
·de protecció per a les oïdes;
·guants de pell per a protegir les mans de cremada i restade pistons(tallselements mecànics a alta temperaturatall); i els dits pel retrocés del gallet(danymecànic per retrocés del gallet a alta velocitat).
·el cap cobert de gorro o caputxa perquè no s'emmagatzeme pólvora en el pèl,i la robacontacte amb la pell hem d’intentar que no siga de teixits sintètics sinó molt millorcotó.
·sobretot estar sempre mentalitzat que tenim en les nostres mans un producte que com he indicat anteriorment li hem de tindre molt de respecte.


Bibliografia :
Pólvores i explosius Carlos Bañusi Comes
Manual d'ocupació d'explosius UEE.
Les pólvores i les seues aplicacionstoms Manfred Montfort Soler.
PirologiaBlanco García.
Articles diversos d'arcabusseria i comentaris amb diversos armers.
BOEButlletí Oficial Estat.
BOPAí Oficial Província d'Alacant.
DOGVDiari Oficial Generalitat Valenciana.
Conclusions:

1a TAULA: PÓLVORA I ARCABUSSERIA

Moderador: Joaquín Marco Sanjuán. Intervenen: José Luis MansanetRibes, Eugenio Marco Tristany i Abraham Serrano Martínez. Es va parlar de la pólvora i arcabusseria des del punt de vista legal i des del punt de vista tècnic i de seguretat.

Tenint en compte que la legislació actual no es complix i es permet disparar els arcabussos sense tindre en compte allò que s'ha establit per la Llei d'Armes, és convenient procurar que la legislació sobre armes siga l'adequada i tinga en compte les festes de moros i cristians.

S'ha de netejar l'arcabús cada dos anys portant-loa un armer, cal obtindre un certificat de neteja expedit per empresa autoritzada, i se li ha d'exigir a l'armer que l’expedisca

Cal sol·licitar que s'homologuen les cantimplores de la pólvora i les provesdels passadors per a verificar el seu funcionament

Els arcabussers han de prendre les precaucions necessàries per a evitar danys i cal realitzar un pla de mesures de seguretat i previsió.

Les previsions que cal prendre perquè no es produïsquen accidents són: utilitzar taps homologats, protegir les mans amb guants de pell, protegir els ulls amb ulleres especials adequades per a això, protegir el cap amb un gorro o mocador i portar roba de cotó en contacte directe amb el cos, que és menys inflamable i perjudicial que els teixits sintètics. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Regreso al contenido | Regreso al menu principal